مدرس دوره :  آقای مهندس ماهر

نام و نام خانوادگی نام دورهشماره گواهی
محمدعلی رحیمیTIA-ITIA-03-01
اسماعیل باقریTIA-ITIA-03-02
محمدجواد کاظمیTIA-ITIA-03-03
حمزه رضوانیTIA-ITIA-03-04
علی رضاقلیانTIA-ITIA-03-05
مجتبی موسویTIA-ITIA-03-06
محمدرضا اقبالی زارچTIA-ITIA-02-01
مرتضی دهقان طرزجانیTIA-ITIA-02-02
علیرضا کریمی بندرآبادیTIA-ITIA-02-03
محمدصادق چمنیTIA-ITIA-02-04
احسان بهروزTIA-ITIA-02-05
سید امیر مکی نژاد سانیجTIA-ITIA-02-06
محمد دهستانی بافقیTIA-ITIA-02-07
محمدرضا کاوه یزدیTIA-ITIA-02-08
احمد حسن زادهTIA-ITIA-01-01
علیرضا منصوری نژادTIA-ITIA-01-02
اسماعیل ایزدیTIA-ITIA-01-03
شهرام کروبیTIA-ITIA-01-04
عبدالرحیم ریاحی نیاTIA-ITIA-01-05
سید مجتبی حسینیTIA-ITIA-01-06