مدرس دوره : آقای مهندس ماهر

نام و نام خانوادگینام دورهشماره گواهی
پژمان پژوهشPLC400H H-02-01
نقی عبدالعلی زادهPLC400H H-02-02
مصطفی کاظمیPLC400H H-02-03
مهرداد واهبPLC400H H-02-04
حسین کاظمی جوانPLC400H H-02-05
منوچهر مؤمنیPLC400H H-02-06
مهدی جعفری شیرازیPLC400H H-01-01
غلامرضا اژدریPLC400H H-01-02
گل زاد شجاعی نصیرآبادیPLC400H H-01-03
علی پرهیزکاریPLC400H H-01-04
حسین یکتا زادهPLC400H H-01-05
سید علی آل یاسینPLC400H H-01-06
مازیار صالحیPLC400H H-01-07
حسین قاسمیFail Safe F-03-01
مهدی طیبی نائینیFail Safe F-03-02
رضا عباسی مبارکهFail Safe F-03-03
سجاد رضاییFail Safe F-03-04
سید روح اله موسوی آغچهFail Safe F-03-05
مهدی شهریاریFail Safe F-03-06
محمد صادقیFail Safe F-03-07
فرشین قباد نیاFail Safe F-03-08
اشکان یزدانیFail Safe F-03-09
حمیدرضا جباریFail Safe F-03-10
پژمان پژوهشFail Safe F-02-01
نقی عبدالعلی زادهFail Safe F-02-02
مصطفی کاظمیFail Safe F-02-03
مهرداد واهبFail Safe F-02-04
حسین کاظمی جوانFail Safe F-02-05
منوچهر مؤمنیFail Safe F-02-06
مهدی جعفری شیرازیFail Safe F-01-01
غلامرضا اژدریFail Safe F-01-02
گل زاد شجاعی نصیرآبادیFail Safe F-01-03
علی پرهیزکاریFail Safe F-01-04
حسین یکتا زادهFail Safe F-01-05
سید علی آل یاسینFail Safe F-01-06
مازیار صالحیFail Safe F-01-07